Disclaimer

Deze website wordt beheerd door L&D Support International Products B.V. (hierna: L&D Support). Ondanks de zorg en aandacht die is besteed aan deze website, is het mogelijk dat deze onvolledige of onjuiste bevat. Aan dergelijke onvolledigheden of onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin kan L&D Support hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Als de informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal L&D Support zich inspannen dit zo snel mogelijk te corrigeren.
L&D Support verstrekt met deze website louter informatie over de producten en diensten die zij aanbiedt. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de bezoeker van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De materialen op deze website, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's en waren- en dienstmerken, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder het auteursrecht en het merkenrecht. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke, toestemming van L&D Support.

ABC Methode, Profilizer Methode en Talent.Sense Methode © 2009-2016 L&D Support in the Spirit of A&J B.V. Alle rechten voorbehouden.

InCheck Methode © 2015-2016 L&D Support in the Spirit of A&J B.V. Alle rechten voorbehouden.

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van L&D Support zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel L&D Support uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. L&D Support geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden L&D Support Nederland BV (Adobe pdf)