Privacy verklaring:

Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op (het gebruik van) de producten, diensten en de website www.ldsupport.nl (hierna: de Website), van L&D Support Nederland B.V en L&D Support International Products B.V. (hierna: L&D Support), beide gevestigd aan de Valeriusstraat 193, 1075 EW Amsterdam.
L&D Support streeft naar het waarborgen van uw privacy en neemt de geldende privacywetgeving in acht. In deze Privacyverklaring wordt toegelicht voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast leest u hier met welke waarborgen deze verwerkingen zijn omkleed.

Wijze van verkrijging

Bij het bezoeken van onze Website en het gebruikmaken van onze diensten en diensten kunt u persoonsgegevens bij ons achterlaten. Dat zijn gegevens die direct of indirect tot u herleidbaar zijn. Wij kunnen deze gegevens verkrijgen via analytische cookies (uitsluitend op het openbare deel van de Website) of doordat u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld door de nieuwsbrief op te vragen). Daarnaast verkrijgen wij persoonsgegevens indien u deze invult in de daarvoor bestemde besloten meetomgeving, indien ons persoonsgegevens worden verstrekt door de organisatie die ons de opdracht geeft een meting over u te verstrekken, alsmede als resultaat van de metingen zelf.
L&D draagt zorg voor een passende beveiliging tegen verlies en onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Doeleinden van verwerking

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Wij gebruiken uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief te sturen;
• Indien u contactgegevens invoert in ons contactformulier, bewaren wij deze gegevens zo lang dit redelijkerwijs nodig is om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen;
• Wij leiden een interesseprofiel af op basis van de producten en diensten die u van ons afneemt of uitprobeert, teneinde u gerichte aanbiedingen te kunnen doen;
• In de besloten meetomgeving verwerken we de volgende persoonsgegevens: Naam, leeftijd, geslacht, bedrijfsnaam, functie, woonplaats, telefoonnummer, (e-mail)adressen, opleidingsniveau, meetresultaten op basis van de ingevulde vragenlijsten en overige daarvoor verkregen informatie.

Alleen op het openbare deel van de Website, en dus niet in de meetomgeving, maken wij gebruik van de dienst Google Analytics van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de Website gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Bewerkers

Wanneer L&D Support de hulp van andere partijen inroept om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het verzenden van een nieuwsbrief, draagt L&D Support er zorg voor dat deze zogenaamde 'bewerkers' de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hiervoor beschreven doeleinden en passende maatregelen treffen met betrekking tot vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonsgegevens.

Derden

L&D Support verkoopt en/of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden. Individuele rapporten opgesteld naar aanleiding van ingevulde meetgegevens worden uitsluitend verstrekt aan de organisatie die ons daartoe de opdracht geeft. L&D Support kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe volgens een wettelijke plicht is gehouden.

Vragen en verzoeken

Voor vragen over het verwerken van uw persoonsgegevens of over inzage in of wijziging dan wel verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via +31 (0)20 - 664 5002 en info@LDSupport.nl.

Wijziging van Privacyverklaring

L&D Support kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Dit zal worden aangegeven op de Website. L&D Support adviseert u daarom regelmatig de Privacyverklaring te herlezen.